Plànols informatius

i3.- Àrees inundables:

i3.-Unitats geotècniques:

i3.- Àrees amb risc d’erosió

i5.- Creixement històric: