La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball.

Personal laboral

El personal laboral és aquell que, fruit d’un procés de selecció, té un contracte de treball formalitzat per escrit i presta serveis retribuïts per les Administracions públiques. El personal laboral pot ser fix, per temps indefinit i temporal. El personal laboral fix ocupa amb caràcter definitiu una plaça de la plantilla.

2021 | 2020 | 2019 | 2018

Personal funcionari

El personal funcionari de carrera és aquell que, en virtut de nomenament legal, i fruit d’un procés de selecció està vinculat a una administració pública per una relació estatutària regulada pel dret administratiu per al desenvolupament de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent.

2021 | 2020 | 2019 | 2018

Directius i càrrecs de confiança

Els directius, és el personal que ocupa llocs de direcció professional en règim laboral d’alta direcció, principalment en ens públics diferents a la matriu departamental. En el cas d’administracions locals, inclou el personal directiu nomenat pel ple a proposta de l’alcalde/essa o president/a de la corporació.En el cas d’empreses públiques inclou aquell personal vinculat per una relació de caràcter laboral i que exerceix funcions directives, en el sentit que exercita funcions separades amb autonomia i responsabilitat, només limitades pels criteris i instruccions establerts pel màxim responsable de la institució.

L’Ajuntament de La Jonquera, no té cap empresa pública i tampoc cap personal directiu.

Els càrrecs de confiança són personal eventual que presta serveis professionals, retribuïts de forma temporal i no permanent en una administració pública. Les seves tasques són tasques de confiança o assessorament. El cessament es produeix per l’autoritat que el va nomenar (pèrdua de confiança), o per cessament automàtic quan qui cessa és l’autoritat que l’ha nomenat, llevat que es ratifiqui per la nova autoritat que arriba al càrrec.

L’Ajuntament de La Jonquera, no té en la seva organització cap personal eventual o càrrec de confiança.