Composició del Ple municipal

Equip de govern

Grup municipal de Junts per La Jonquera

Sra. Sònia Martínez Juli, alcaldessa
Alcaldia i serveis de cultura, festes i tradicions populars i d’igualtat i participació ciutadana

Sr. Rafael Medinilla Martínez, 1r Tinent d’alcalde
Serveis de seguretat ciutadana i d’ordenació del territori i qualitat urbana

Sr. Jordi Picornell Mach, 2n Tinent d’alcalde
Serveis d’esports, de medi ambient i de protecció civil

Sra. Míriam Lanero Carrillo, 3a Tinent d’alcalde
Serveis d’acció social i serveis a les persones, d’ensenyament, de joventut i de noves tecnologies

Sra. Lluïsa Macias Boada, regidora
Serveis de promoció econòmica, de desenvolupament local i de turisme i regidora delegada del Portús

Grup municipal de PSC

Sr. Narcís Quintana Martínez, regidor
Serveis de govern local i serveis municipals i d’hisenda

Equip a l’oposició

Grup municipal d’ERC

Sra. Anna Pérez Mesquida, regidora

Sr. Jaume Ricart Garayoa, regidor

Sr. Joan Budó Ricart, regidor

Sra. Marta Collell Cullell, regidora

Grup municipal de C’s

Sr. Luis Martín de Pozuelo Dauner, regidor

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.